Kursplan för kalenderåret 2006
MÄNNISKANS FYSIOLOGITEK015
Human Physiology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: N3. Kursansvarig: Leif Bjellin, leif.bjellin@cob.lu.se, Inst för biologisk grundutbildning. Förkunskapskrav: TEK285 Från allmän kemi till livets molekyler och TEK295 Cellens biologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer. Hemsida: http://www.teknisknanovetenskap.lth.se.

Mål
Kursen ska ge grundläggande förståelse för människokroppens uppbyggnad och funktioner, samt övning i att tillämpa kunskaperna på medicinska frågeställningar. Innehållet utgör en god grund för vidare studier där humanbiologiska kunskaper är nödvändiga.

Innehåll
Människokroppen studeras från funktionell utgångspunkt. Allmänna principer för organs och vävnaders uppbyggnad och funktion samt generella styrmekanismer behandlas. För varje studerat organsystem belyses integrerat hur det är uppbyggt, hur det fungerar och hur det styres.

Litteratur
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista som ska finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart.