Kursplan för kalenderåret 2006
ENERGIFÖRSÖRJNINGMVK071
Energy Supply Systems

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XEN. Valfri för: M3. Kursansvarig: Professor Lennart Thörnqvist, Energivetenskaper. Rekommenderade förkunskaper: FMS035 Statistik, MMV050 Termodynamik och strömningslära, MIO012 Industriell ekonomi och MVK340 Energi och miljö. Prestationsbedömning: För betyget 3 erfordras att kursens 3–6 obligatoriska övningsuppgifter (vilka genomföres enskilt eller i grupp) har avrapporterats med godkänt betyg på utförandet. För betygen 4 och 5 tillkommer individuell muntlig tentamen.

Mål
Kunskapsmål
Kursen avser att ge kunskaper om energiförsörjningssystems uppbyggnad och funktion i relation till energiefterfrågans utveckling.

Färdighetsmål
Kursen ger tillämpningsfärdigheter rörande analyser av resurshushållande, miljömässiga, finansiella m.fl. aspekter på dessa systems uppbyggnad, organisation och drift. Problembaserad inlärning och presentationsteknik spelar en betydande roll i undervisningen.

Innehåll
Energiförsörjningssystem på företrädesvis lokal och regional nivå.
Tekniska/ekonomiska gränser. Systemuppbyggnad, kapacitetsanpassning, systemsäkerhet. Energiförsörjningssystemens infrastruktur och miljöeffekter. Energiomvandlingsteknikens utveckling och utvecklingsförhållanden. Praktisk energiförsörjningsplanering på lokal och regional nivå.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Kursen ger insikter om energiomvandlingsprocessernas miljöproblem samt kunskaper och tillämpningsfärdigheter när det gäller moderna miljövänliga energiförsörjningssystem.

Litteratur
Energianvändning 2005. CD-skiva.
(CD:n innehåller aktuellt material som har relevans för kurstemat – såväl fördjupningstexter till stöd för föreläsningsavsnitten som texter för uppsatsskrivandet och för att öka utbytet av kursen).