Kursplan för kalenderåret 2006
ENERGIANVÄNDNINGMVK061
Energy Utilisation

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XEN. Valfri för: M3. Kursansvarig: Professor Lennart Thörnqvist, Energivetenskaper. Rekommenderade förkunskaper: FMS035 Statistik, MMV050 Termodynamik och strömningslära, MIO012 Industriell ekonomi och MVK340 Energi och miljö. Prestationsbedömning: För betyget 3 erfordras att kursens 3–6 obligatoriska övningsuppgifter (vilka genomföres enskilt eller i grupp) har avrapporterats med godkänt betyg på utförandet. För betygen 4 eller 5 tillkommer individuell muntlig tentamen.

Mål
Kunskapsmål
Kursen avser att ge kunskaper om energianvändningen i olika samhällssektorer, dess nivå, struktur, utveckling och påverkansfaktorer samt kunskaper och tillämpningsfärdigheter rörande metoder och instrument för energianvändningsanalyser och -prognoser.

Färdighetsmål
Kursen ger tillämpningsfärdigheter när det gäller möjligheterna att påverka energianvändningens nivå och struktur. Problembaserad inlärning och presentationsteknik spelar en betydande roll i undervisningen.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Kursen ger insikter om energiefterfrågan och energiomvandlingsprocessernas miljöproblem.

Innehåll
Energianvändningen i olika samhällssektorer karakteriserad m.a.p. nivå, energibärare, kvalitetskrav, m.m. Energianvändningens varaktighet, effekt/energi-förhållanden, substitutionsmöjligheter, sammanlagring. Energianvändningens priskänslighet. Prognoser och prognosmetoder för olika samhällssektorer. Praktisk energianvändnings- och energibehovsanalys.

Litteratur
Energianvändning 2005. CD-skiva.
(CD:n innehåller aktuellt material som har relevans för kurstemat – såväl fördjupningstexter till stöd för föreläsningsavsnitten som texter för uppsatsskrivandet och för att öka utbytet av kursen).