Kursplan för kalenderåret 2006
LOGISTIK I BYGGPROCESSENMTT202
Logistics in the Building Process

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Fredrik Friblick, fredrik.friblick@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålls efter skriftlig tentamen på kursdel samt efter fullgjort obligatoriskt projektarbete. Slutbetyget utgör en sammanvägning av tentamensbetyg (0,5) och betyg på projektarbete (0,5). Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Minst 15 anmälda krävs för att kursen skall ges. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Kursen skall övergripande förmedla ett processorienterat synsätt och stimulera till rationella materialflöden i byggindustrin.

Kursen skall också ge såväl grundläggande som fördjupade kunskaper om hantering och transporter avseende olika typer av system, medel och metoder. Tonvikten läggs vid byggbranschen och dess behov.

Vidare skall kursen ge färdigheter i att metodiskt analysera materialflöden, materialflödeskostnader och transportbehov samt att välja och utforma materialförsörjnings- och distributionssystem.

Ett projektarbete, som innebär en fördjupning i ämnet, skall ge bl.a. färdigheter i problemidentifiering och praktisk problemlösning. Viktiga delmål är träning i att driva och presentera projekt samt att stimulera till självständigt och kritiskt tänkande.

Innehåll
Centrala begrepp är totalkostnad, helhetssyn, integration och kvalitet. Behov av industriellt byggande i relation till produktivitet, produktionskostnader och boendekostnader diskuteras. Områden som behandlas speciellt är transporter, materialhantering och lager, inköp och leverantörsrelationer, kundorientering, leveransservice och kvalitet, miljöbelastning och efterhantering samt strategi och organisation.

Litteratur
Bjørnland, Persson, Virum: Logistik för konkurrenskraft – ett ledaransvar. Liber-Hermods 2003.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Logistik i byggprocessen.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar.

Kod: 0205. Benämning: Projektarbete.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: Projektarbetet innebär att i grupp lösa ett praktiskt problem och skriva en rapport.