Kursplan för kalenderåret 2006
INTERNATIONELLT PROJEKT – EXPORTTEKNIKMTT070
International Project – Exportation

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: I4XPEL, M3. Kursansvarig: Docent Everth Larsson, everth.larsson@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT105 Logistik och MTT045 Internationell distributionsteknik. Prestationsbedömning: Studentaktiviteter i samband med seminarier, skriftlig och muntlig gruppvis examination av kurslitteraturen samt projektarbetets innehåll och genomförande utgör underlag för slutbetyg. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Målet är att ge studenterna förståelse för och färdigheter i internationellt projektarbete från problem till lösningsförslag. Efter inledande förberedelser genomförs ett obligatoriskt tvärvetenskapligt grupparbete i en internationell miljö.

Innehåll
Projekt. Projektets olika faser. Undersöknings- och projektarbetsmetodik. Organisation, planering och styrning av projekt. Dokumentation. Förutsättningar ur kulturella, näringslivsspecifika och andra synvinklar.

Litteratur
Bestäms individuellt.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Internationellt projekt - exportteknik.
Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Gruppvis bedömning av genomförande, metod, resultat och presentation av projektarbete på engelska. Delmomentet omfattar: Se kursplan.

Kod: 0205. Benämning: Teoridel.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig tentamen, som sker gruppvis, på var och en av tre böcker. Delmomentet omfattar: Se kursplan.