Kursplan för kalenderåret 2006
FÖRPACKNINGSTEKNIKMTT032
Packaging Technology

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: I3XIE, M3. Kursansvarig: Professor Gunilla Jönson, gunilla.jonson@plog.lth.se, Förpackningslogistik. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter skriftlig hemtentamen på kursdel, fullgjort obligatoriskt projektarbete, fullgjorda övningar samt fullgjord inlämningsuppgift. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.plog.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge en insikt i

Innehåll
Förpackningsteknik är tvärvetenskaplig till sin natur. Materialvetenskap, liksom mekanik, logistik, miljövetenskap, beteendevetenskap, färg, form och ergonomi utgör viktiga grunder för industriella tillämpningar där förpackningar ingår. Kursen består av föreläsningar, studiebesök, övningar samt ett projektarbete och skall ge insikt i förpackningens roll i samhället med avseende på distribution, den yttre och inre miljö som påverkar förpackningar och produkt, vilka förpackningsmaterial och förpackningstyper som används och varför. Aktuella förpackningsproblem tas kontinuerligt upp under kursen.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Miljöaspekterna utgör en väsentlig del av kursen då dagens och morgondagens förpackningar utformas med kretsloppssamhället som utgångspunkt. Förpackningens miljöpåverkan avseende materialval och återvinning behandlas.

Litteratur
Jönson, G. och Johnsson, M. : Packaging Technology for the Logistician, 3rd edition LTH, 2004.
Jönson, G: Packaging Development, an Update 2001, LTH 2001
Pocket book of Packaging, Packforsk, Stockholm, 2001
Clement & Sörensen: About packaging; design and production, Danish carton makers association
During the course additional material such as articles, and lecturers presentations will be handed out or put on LUVIT,