Kursplan för kalenderåret 2006
MATERIALHANTERINGMTT021
Materials Handling

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: I3XPEL. Kursansvarig: Doktorand Mikael Ståhl Elvander, mikael.stahl_elvander@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Rekommenderade förkunskaper: MIO012 Industriell ekonomi AK och FMS035 Matematisk statistik för M. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålls efter skriftlig tentamen på kursdel samt efter fullgjorda obligatoriska praktikfall. Praktikfallen skall vara godkända före tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Kursen skal ge både grundläggande och fördjupade kunskaper om hur ett effektivt materialflöde skapas på ett företag. Kursen ger eleven färdighet att metodiskt analysera materialflöden och materialhanteringsbehov, att välja och utforma materialhanteringssystem samt att genomföra en lokalplanläggning. Vidare skall kursen ge grundläggande kunskaper i köteori.

Innehåll
Kursen innehåller moment inom materialflödesanalys, val och utformning av materialhanteringssystem, materialhanteringsekonomi, fasta transport- och hanteringsmedel, flexibla materialhanteringsutrustningar, enhetslaster och lastbärare, transport- och hanteringsfordon, system för transport och hantering, förråds-, lager- och terminalsystem, automatiseringsteknik och informationsteknik, operativa styrsystem samt lokalplanläggning.

Litteratur
Kompendium i Materialhantering, Teknisk logistik, LTH, 2006.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Materialhantering.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar.

Kod: 0205. Benämning: Praktikfall.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända praktikfall och laborationer. Delmomentet omfattar: Ett praktikfall som går ut på att lösa ett fingerat företags materialhanteringsproblem görs i grupp (3-4 studenter). En skriftlig PM skall redovisas. Vidare krävs godkända laborationer och övningsuppgifter.