Kursplan för kalenderåret 2006
NUMERISK VÄRMEÖVERFÖRINGMMV042
Numerical Heat Transfer

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XVS. Valfri för: M3. Kursansvarig: Professor Bengt Sundén, bengt.sunden@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMV012 Termodynamik med strömningslära samt MMV031 Värmeöverföring. Rekommenderade förkunskaper: FMN080 Numerisk analys. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och kan omfatta såväl problem som redogörande beskrivningar och härledningar. Hemuppgifter. Delprov: 0195 Del A 3p, 0295 Del B 3p. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
Kunskapsmål

Färdighetsmål

Innehåll
Inledningsvis presenteras en översikt av olika metodiker och de aktuella partiella differentialekvationerna klassificeras. Finit volymteknik och finit differensteknik användes huvudsakligen. Metodernas användbarhet och begränsningar presenteras. Hanteringen av s.k. konvektions-diffusionstermer behandlas ingående. Begreppet numerisk diffusion införs. Algoritmer för tryck-hastighetskopplingen presenteras (t.ex. SIMPLE, SIMPLEC, SIMPLEX, PISO etc.). Förskjutna och icke-förskjutna diskretiseringsområden diskuteras och turbulensmodellering sammanfattas kortfattat. Metoder för lösning av algebraiska ekvationer behandlas.

I konstruktionsövningarna görs dels beräkningar med räknedosa, dels egna enkla datorprogram och dels används ett mer allmängiltigt datorprogram som tillhandahålles av avdelningen för värmeöverföring. Genom lösandet av ett antal övningsuppgifter fås träning på olika moment av numerisk lösningsmetodik samt erfarenhet av tillämpning på tekniska värmeöverföringsproblem.

Litteratur
Kompendium 2005, Versteeg, H K; Malalasekera, W: An introduction to computational fluid dynamics. Longman 1995. ISBN:0-582-21884-5

Poängsatta delmoment

Kod: 0195. Benämning: Numerisk värmeöverföring, del A.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och kan omfatta såväl problem som redogörande beskrivningar och härledningar. Hemuppgifter. Delmomentet omfattar: Introduktion, finita differensmetoden - allmänt, finita differensmetoden - gränsskikt, finit volymteknik, konvektion-diffusion, tryck-hastighetsalgoritmer, turbulensmodellering, problemlösning.

Kod: 0295. Benämning: Numerisk värmeöverföring, del B.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen/prov. Hemuppgifter. Delmomentet omfattar: Datorprogram SIMPLE-HT, kommersiella datorprogram, implementering av randvillkor, godtyckliga geometrier, datorövningar.