Kursplan för kalenderåret 2006
TERMODYNAMIK MED STRÖMNINGSLÄRA MMV016
Thermodynamics and Fluid Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI2. Valfri för: RH3. Kursansvarig: Univ.lektor Christoffer Norberg, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: FMA410 Matematik, endimensionell analys. Rekommenderade förkunskaper: FAF121 Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor, VSM010 Mekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, individuella hemuppgifter. Övrigt: Räknestugor 24 tim. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
Kunskapsmål

Färdighetsmål

Innehåll
Inom kursavsnittet termodynamik behandlas grundläggande begrepp som temperatur, arbete, värme, energi och entropi samt termodynamikens huvudsatser (främst första och andra) inklusive tillämpningar. Gasers och vätskors egenskaper liksom övergångar mellan dessa båda faser studeras. Tillståndsstorheter, tillståndsdiagram, termodynamiska samband, ideala gasblandningar inklusive fuktig luft innefattas. Inom kursavsnittet strömningslära introduceras och tillämpas kontinuitetsekvationen, Navier-Stokes ekvationer, Bernoullis utvidgade ekvation samt impulssatsen. Vidare behandlas likformighetslagar, omströmmade kroppar samt laminär och turbulent rörströmning.

Litteratur
Y.A. Cengel & M.A. Boles, Thermodynamics - An Engineering Approach, 5:e uppl, McGraw-Hill (2006) och D. Eriksson & C. Norberg, Kompendium i grundläggande strömningslära, LTH (2004)
alternativt
Y.A. Cengel & R.H. Turner, Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, 2:a uppl, McGraw-Hill (2005)