Kursplan för kalenderåret 2006
PROJEKT – MEKANISK TEKNOLOGIMMT091
Project – Production and Materials Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M3. Kursansvarig: Universitetslektor Carin Andersson, Industriell Produktion. Rekommenderade förkunskaper: MMT012 Tillverkningsmetoder, FKM015 Konstruktionsmaterial AK. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport samt muntlig redovisning. Övrigt: Teknologen anmodas att själv komma med förslag till projektuppgift. Arbetet kan bedrivas när som helst under läsåret. Hemsida: http://www.mtov.lth.se.

Mål
Syfte är att ge fördjupade kunskaper inom ett specialområde inom ämnet produktionsteknik med angränsande ämnesområden, som studenten själv väljer och därför är intresserad av.

Innehåll
En praktisk eller teoretisk studie, inom ett område teknologen valt att fördjupa sig inom. Kan exempelvis vara ett mindre utvecklingsprojekt eller förstudie till examensarbete. Ett krav är att uppgiften är väl avgränsad och kan genomföras på 200 timmar.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator.