Kursplan för kalenderåret 2006
TILLVERKNINGSSYSTEMMMT045
Flexible Manufacturing Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I3XPP, M3XPL, M3XPS, M3XPT. Valfri för: I3XTV, M3. Kursansvarig: Professor Jan-Eric Ståhl, Industriell Produktion. Rekommenderade förkunskaper: MMT012/MMT186 Tillverkningsmetoder. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.mtov.lth.se.

Mål
Att ge kunskap om vad som styr moderna tillverkningssystems konkurrenskraft och lönsamhet. Synliggöra de starka och betydelsefulla sambanden mellan ekonomi och teknik. Ge de tillverkningsekonomiska förutsättningarna och målfunktionerna för en konkurrenskraftig produktionsutveckling. Tydliggöra betydelsen av samverkan mellan konstruktion och produktion samt diskutera och i ekonomiska termer belysa effekterna av och förutsättningarna för outsourcing.

Innehåll
Kursen utgör den viktiga länken mellan ekonomi och teknik. Resultatet av utvecklingsinsatser beskrivs i tillverkningsekonomiska termer. Följande behandlas: Tillverkningssystems utveckling och historik, produktionstyper, produktionslayouter och organisationsformer, gruppteknologi, flödesgrupper, flexibilitetsbegrepp, tillverkningsekonomi innefattande bl.a. genomloppstider och cykeltider vid batchtillverkning och flödestillverkning samt tillverkningsekonomisk simulering, kassationer, stillestånd, taktförluster, reducerad beläggning, kostnadsneutrala samband, konfiguration av tillverkningssystem, statistisk störningsanalys, systematisk produktionsanalys i teori och praktik, produktionssäkerhet och PSM, deterministisk produktionsutveckling, gränsinvesteringar vid produktionsutveckling, kontinuerliga utvecklings- och förbättringsarbeten baserat på bl.a. lean manufacturing, integrerad produktframtagning med miljöinslag och kretsloppsteknik samt outsourcing.

Litteratur
Industriella tillverkningssystem, LTH, Lunds universitet, Jan-Eric Ståhl m.fl., tillhandahålles av institutionen.