Kursplan för kalenderåret 2006
PRODUKTUTVECKLING MMK110
Product Development

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I3XPP. Valfri för: I4XTV. Kursansvarig: Professor Robert Bjärnemo, Maskinkonstruktion. Prestationsbedömning: Godkända grupparbeten poängsätts. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive grupparbete uppnådda poängen. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Kursen skall ge deltagaren grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktutveckling. Vidare skall kursen ge en introduktion till konstruktionsmetodik, i form av de grundläggande metoder och tekniker som utnyttjas i metodiskt/systematiskt konstruktionsarbete.

Färdighetsmål
Genomföra ett enklare produktutvecklingsprojekt i ett industriellt perspektiv – eventuellt direkt i ett industriföretag. Kunna hantera generiska problemlösningsmetoder i principutvecklingsfasen (konceptfasen) av ett utvecklingsprojekt.

Innehåll
Grundläggande procedurer, metoder och tekniker i produktutveckling föreläses inledningsvis. Ett obligatoriskt produktutvecklingsprojekt utförs i form av ett grupparbete om 3–4 teknologer per grupp. Varje projekt redovisas i en för gruppen gemensam rapport.

Litteratur
K. Ulrich och Eppinger, S: Product Design and Development. McGraw-Hill International Editions, 3rd ed. 2004