Kursplan för kalenderåret 2006
SPRÅK OCH GRAFISK DESIGN FÖR MULTIMEDIASYSTEMMMH675
Language and Design Aspects of Multimedia Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IMM2. Kursansvarig: Kenneth Holmqvist, kenneth.holmqvist@fil.lu.se, Filosofiska inst. Prestationsbedömning: Löpande examination med betygsviktade individuella och gruppvisa inlämningsuppgifter. Hemsida: http://lucs.fil.lu.se/.

Mål
Studenten skall under kursen tillägna sig kunskaper om de viktigaste aspekterna av berättande språk och språklig presentation, typografi samt gränssnittslayout och kunna tillämpa dessa i multimediapresentationer. Studenten erhåller kännedom om hur språk och design (typografi och gränssnittslayout) kan användas för att i olika användningssammanhang förmedla information/budskap till en specificerad målgrupp.

Innehåll

Litteratur
Ett urval kompendier.