Kursplan för kalenderåret 2006
TRIBOLOGI, FORTSÄTTNINGSKURS MME050
Tribology, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XPU. Valfri för: M3. Kursansvarig: Professor Bo Jacobson, Maskinelement. Rekommenderade förkunskaper: MME090 Maskinelement. Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/beräkningsuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska konstruktionsuppgiften är godkänd. Denna kan godkännas endast under den övningstid som schemalagts för denna specifika uppgift. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp. 80 % rätt på tentamen.

Mål
Kursen ger detaljerad insikt i smorda belastade ytors tribologiska egenskaper samt hur smörjmedel och ytor samverkar i lagringar och tätningar.

Innehåll
Avancerad hydrodynamisk och elastohydrodynamisk smörjteori. Solidifieringsteorin. Smörjmedelsreologi och kompression. Läpptätningar och deras funktioner. Avancerad teori för beröring enligt Hertz.

Litteratur
Jacobson Bo, Vedmar L: Tribologi. KFS 2005.