Kursplan för kalenderåret 2006
FINANSIELL EKONOMIMIO140
Financial Management

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I3, INEK4. Valfri för: RH4, W4. Kursansvarig: Adj. lektor Bertil I. Nilsson, Bertil.Nilsson@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO040 Industriell ekonomi FK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och fullgjorda obligatoriska uppgifter. Obligatoriska moment: Laborationer. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/.

Mål
Kursen skall ge förståelse för industriföretagets omvärld och färdighet i finansieringsteknik av industriella problem.

Innehåll
Kursens syfte är att ge en allmän grund i finansieringsteknik. Kursen fungerar också som en introduktion till fördjupningen ”Finansiering och risk” på programmet/avslutningen Industriell ekonomi.

Kursen innehåller avsnitt om prisbildningen på finansiella marknader, såväl för aktier som ränteinstrument, kapitalkostnadsbestämning samt optionsteori för aktier, ränteinstrument och reala investeringskalkyler.

Kursen innehåller avsnitt om produktionsfunktioner och produktivitetsmått, konkurrensformer och varumarknader, kostnadsteori, ABC-kalkylers användning och utformning, investeringskedjor och avskrivningar, prisbildning och instrument på finansiella marknader samt optionsteori för investeringskalkyler. På vissa avsnitt ges laborationer.

Litteratur
Brealey & Mayers: The Principels of Corporate Finance, 7:e upplagan. McGraw-Hill.
Föreläsningsanteckningar, övningar med svar finns på Nationalekonomis hemsida.