Kursplan för kalenderåret 2006
INDUSTRIELL MÄTNING OCH STYRNINGMIE041
Measurement Systems for Control

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XMK. Valfri för: I4XTV, M3. Kursansvarig: Univ. lektor Gunnar Lindstedt, gunnar.lindstedt@iea.lth.se, univ.adj. Bengt Simonsson, bengt.simonsson@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Rekommenderade förkunskaper: MIE012 Elektroteknikens grunder eller ETI116 Grundkurs i elektronik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim) under läsperiod 2. Omtentamen efter överenskommelse med kursansvarig. Tefyma får användas. För slutbetyg fordras godkänd projekt- och laborationskurs. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.iea.lth.se/courses.

Mål
Kunskapsmål
Kursen skall ge en god överblick över de viktigaste komponenterna som används för att bygga upp industriella mät- och styrsystem och dessa komponenters samverkan. För att få denna överblick skall grundläggande kunskap erhållas inom områdena: elektrisk mätteknik, mätning av icke elektriska storheter, signalanpassning, omvandling mellan analoga och digitala signaler, digitalteknik, mikrodatorteknik samt kommersiella mät- och styrsystem.

Färdighetsmål
Den som genomgått kursen skall kunna:

Genom den förståelse kursen ger för styrsystems möjligheter och begränsningar utgör kursen en utmärkt grund för att läsa fortsättningskurserna EIE070 Mekatronik och MIE080 Automation.

Innehåll
Logisk algebra, grindar, Karnaughdiagram, vippor, kombinatoriska nät, sekvensnät och PLC. Egenskaper och prestanda för komponenter och kretsfamiljer. Bryggkopplingar, givare, mätmetoder för mätning av icke-elektriska storheter. Anpassning mellan givare och mätsystem. Omvandling mellan analoga och digitala signaler. Mikrodatorn som komponent i mät- och styrsystem. Mätning och styrning med persondator och instickskort. Kommersiella mät- och styrprogram.

Litteratur
Industriell mätning och styrning. Kompendium, IEA, LTH, 2001.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Laborationer och projekt.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och projekt. Delmomentet omfattar: Laborationer och projekt.

Kod: 0204. Benämning: Industriell mätning och styrning.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen på kursen.