Kursplan för kalenderåret 2006
ARBETE – MÄNNISKA – TEKNIK, GRUNDKURSMAM203
Working Environment, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3, F3, M3. Kursansvarig: Univ.adj. Lars-Göran Swensson, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs dels aktivt deltagande under obligatoriska moment; introduktionsföreläsningar, gruppövningar, studiebesök, muntliga presentationer, dels godkända skriftliga rapporter. Det inledande PBL-momentet och tillhörande skriftlig rapport kan ersättas med en skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att teknologen skall tillägna sig sådana grundläggande kunskaper att han/hon skall kunna väga in arbetsvetenskapliga aspekter i sin framtida yrkesverksamhet. Samspelet mellan tekniska, ekonomiska, medicinska och beteendevetenskapliga faktorer i arbetsmiljön kommer att behandlas. Kursen syftar också till att teknologen skall tillägna sig grundläggande förmåga att identifiera och lösa arbetsvetenskapliga problem såväl inom existerande arbetsmiljöer som vid utveckling och exploatering av ny teknik.

Innehåll
Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker). Belastningsergonomi och olycksrisker. Psykologiska och sociala aspekter. Arbetsorganisation. Arbetsmarknadens lagar och avtal. Arbetsmiljöutformning. Tekniska åtgärder. Kursen består av ett fåtal föreläsningar, en övningsserie med problembaserade moment varvid PBL-metodik tillämpas samt ett arbetsplatsanknutet projektarbete omfattande studiebesök, kartläggning och dokumentation av en arbetsmiljö, utarbetande av åtgärdsförslag samt presentation och försvar av seminarierapport.

Litteratur
Bohgard M, red, Ericson M, Karlsson S, Lövsund P, Odenrick P: Arbete Människa Teknik. Arbetarskyddsnämnden 1994.
Kompletterande material delas ut på föreläsningar och litteratursökningar görs under gruppövningarna.