Kursplan för kalenderåret 2006
MÄNNISKANS SAMSPEL MED TEKNISKA SYSTEMMAM095
Human Machine Interaction

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C1. Kursansvarig: Mats Bohgard, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: Slutbetyget bestäms av en sammanvägning av projektarbetet och en individuell skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkända skriftliga och muntliga presentationer. Övrigt: Obligatoriska moment: samtliga moment i presentationsteknik och handledda övningar. Kursen ges i samband med institutionen för Nordiska språk och CERTEC. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Kursens mål är att studenten skall:

Innehåll
Föreläsningar som behandlar grunderna för samspelet mellan människan och tekniska system samt presentationsteknik.

Projektövningar som utifrån en helhetssyn avser att analysera och utforma tekniska system med hänsyn till människans möjligheter och begränsningar. Särskild hänsyn tas till skillnader i olika användargrupper.

Övningar i muntlig och skriftlig presentationsteknik med individuell återkoppling.

Litteratur
Bohgard, M, Ericson, M, Karlsson, S, Lövsund, P, Odenrick, P (red): Arbete Människa Teknik. Prevent 2005.
Pettersson, G, Olsson, G, Alaküla, M: Teknisk rapportskrivning. Lunds universitet, Dep. of Industrial Engineering and Automation, 1999.
Svenska språknämnden: Skrivregler. Liber 2000.
Följande bok rekommenderas också:
Strömquist, S: Skrivboken. Gleerups 2000.
Kopletterande litteratur för projektarbetet enligt projektets behov.