Kursplan för kalenderåret 2006
ERGONOMIMAM085
Ergonomics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: MD4. Kursansvarig: Professor Mats Bohgard, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: Slutbetyget bestäms av en sammanvägning av bedömning av projektarbete och en individuell skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Kursens mål är att studenten ska

Innehåll
Föreläsningar behandlar grunderna för de kunskaper om samspel mellan människan och produkter/system som behövs vid utformning av produkter och system.

Projektövningarna ska utifrån en helhetssyn träna förmågan att analysera och utforma produkter/system med hänsyn till människans möjligheter och begränsningar. Särskild hänsyn tas till skillnader i olika användargrupper.

Litteratur
Bohgard M, Ericson M, Karlsson S, Lövsund P, Odenrick P (red.): Arbete Människa Teknik, Prevent (2005)