Kursplan för kalenderåret 2006
BELASTNINGSERGONOMIMAM081
Ergonomics

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Univ.lektor Per Odenrick, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkänd laboration och godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Kursens mål är att studenten skall tillägna sig belastningsergonomins grunder, ha förmågan att utnyttja kunskapskällor och befästa de vunna kunskaperna genom att i projektform utvärdera utformningen av produkter.

Innehåll
I kursen definieras ergonomiområdet i allmänhet och belastningsergonomi i synnerhet. Samspelet klargörs mellan de olika faktorer som påverkar människans fysiska funktionsförmåga. En orientering ges i fysiologi, funktionell anatomi, biomekanik och redskapsergonomi. Särskild uppmärksamhet ägnas individskillnader på grund av kön, ålder och kroppsstorlek samt möjligheten att utforma produkter för en bred marknad. I kursen kommer även belastningsergonomiska mätmetoder, både kvalitativa och kvantitativa, att behandlas.

Laborationer genomföres med hjälp av ergonomiska mätmetoder och datorhjälpmedel.

Ett projekt skall genomföras och rapporteras i grupp. I projektet skall en produkts utformning analyseras utifrån dess manuella hantering.

Litteratur
Arbetarskyddsstyrelsen 1998. Belastningsergonomi. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1998:1.
Bohgard M., Ericson M., Lövsund P., Karlsson S., Odenrick P., (Eds). Arbete - Människa - Teknik. Prevent 1997.
Ruth W., Odenrick P. 1994. Begreppet ”ergonomi” – vad står det för? Nordisk Ergonomi 94:3.
Sperling L., Dahlman S., Wikström L., Kilbom Å., 1993. A cube model for the classification of work with hand tools and formulation of functional requirements. Journal of Applied Ergonomics 24:212–220.