Kursplan för kalenderåret 2006
MÄNNISKA - DATORINTERAKTIONMAM061
Human - Computer Interaction

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C3. Valfri för: D4, E4, RH4. Kursansvarig: Mattias Åström, Ergonomi och aerosolteknologi. Rekommenderade förkunskaper: TEK210 Kognition. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektarbete. (Resultat av tentamen och projektarbete bestämmer slutbetyg). Övrigt: Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, laborationer/övningar, inlämningsuppgifter, muntlig projektpresentation, skriftlig projektrapport. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Studenten skall tillägna sig en översikt av det tvärvetenskapliga området människa-datorinteraktion, med fokus på den användbarhetsorienterade designprocessen.

Studenterna skall genom en blandning av teori och praktiska moment nå insikter i hur man utformar användbara interaktiva digitala produkter och tjänster. Speciellt studeras samspelet mellan brukare, uppgift och produkt.

Innehåll
Kursens struktur bygger på den användbarhetsorienterade designprocessen, där föreläsningar, övningar/laborationer, uppgifter och projekt samverkar för att skapa en helhetsbild. I kursen presenteras teorier, metoder och tekniker som behandlar såväl den övergripande designprocessen, som den mer specifika utformningen av interaktiva digitala produkter.
Centrala begrepp och moment i kursen:

Litteratur
Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2002). Interaction design: Beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons, Inc.