Kursplan för kalenderåret 2006
ARBETE-MÄNNISKA-TEKNIK, PROJEKTMAM032
Working Environment, Project

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: C4, D4, E4, I4XIE, M3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Lars-Göran Swensson, Ergonomi och aerosolteknologi. Förkunskapskrav: MAM203 eller MAM070 Arbete-människa-teknik eller MAM041 Människa- maskin- system eller MAM026 Arbetsorganisation eller MAM061 Människa-dator interaktion eller MAM242 Aerosolteknologi eller MAM110 Människan och teknologin eller MAM095 Människans samspel med tekniska system eller kursen Ergonomi för teknisk design. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapportering ligger till grund för betygsättningen. Obligatoriska moment: handledda projektövningar, skriftlig rapport. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Studenten skall tillägna sig en fördjupad förmåga att identifiera och lösa arbetsvetenskapliga problem och att med utgångspunkt från arbetsvetenskapliga rön kunna planera produkter och/eller produktionssystem så att en god arbetsmiljö erhålles. Kursen syftar också till att träna eleven i utredningsarbete och projektledning.

Innehåll
Kursens innehåll anpassas efter elevernas tidigare val och inriktning. Övningsobjekt väljs och projektplaner läggs upp så att tidigare kunskaper i arbetsmiljöteknik tillämpas och fördjupas. I samförstånd med annan institution kan projektet nära anknyta till verksamheten vid denna. Obligatoriska studieresor för inventeringar och miljöstudier.

Litteratur
Bestäms efter projektets innehåll.