Kursplan för kalenderåret 2006
ARBETSORGANISATIONMAM026
Work Organization

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4, I3XIE, IBYA3, M3, V3. Kursansvarig: Bitr Univ. lektor Mikael Blomé, Examinator: Univ.lektor Per Odenrick, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning samt fallstudieövningar. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att ge förståelse för hur industriellt arbete byggs upp, fördelas och samordnas med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i kursen är arbetets och det tekniska produktionssystemets utformning och ömsesidiga anpassning under samtidigt beaktande av betingelser för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Till ämnet hör kombinationer av sociala och tekniska aspekter, dels vid förändringar i befintliga, dels vid utformning av nya produktionssystem. Kursen ger speciellt förståelse för villkoren vid genomförande av förändringar i arbetsorganisationer och vilka krav detta ställer på ledarskap.

Innehåll
Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Kort historik och utvecklingstrender inom arbetsorganisationen. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori. Ledarskap och arbetsmiljö. Analysmetoder. Förändringsstrategier. Utformning av arbetsorganisation. Stress och utbrändhet i arbetslivet.

Litteratur
Rendahl, Jan-Erik: Att förändra och leda morgondagens arbete. Kompendium från institutionen, samt utdelat material. Litteratur finns tillgängligt på kursens hemsida.