Kursplan för kalenderåret 2006
TEKNISK MODELLERINGKTM041
Modelling and Mechanics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W2. Kursansvarig: Göran Wihlborg, Hållfasthetslära. Förkunskapskrav: FMA410, FMA420 Matematik eller motsvarande kunskaper i vektoralgebra och linjära differentialekvationer. Prestationsbedömning: Rapportskrivning under kursens gång samt skriftlig tentamen efter kursens slut. Övrigt: Undervisningen drivs i PBL-form, d v s problembaserat lärande. I PBL-metodiken tar den enskilde studenten ett större ansvar för sina inlärningsmål och sitt kunskapsinhämtande. En väsentlig del av PBLmetodiken är arbetet i basgrupper. Deltagande i basgruppsarbetet är därför obligatorisk.

Mål
Målsättningen med kursen är att med utgångspunkt från verkligheten kunna skapa en modell för beräkning av den kraftpåverkan och det rörelsemönster som ett system utsätts för.
Med kännedom om denna kraftpåverkan kan sedan de påfrestningar i form av deformationer och inre spänningar som materialet utsätts för studeras.

Grunden för att kunna genomföra dessa analyser är dels den klassiska mekanikens lagar och dels de grundläggande teorierna inom hållfasthetsläran. Mekanik och hållfasthetslära är grundläggande ämnen inom civilingenjörsutbildningen och innebär en direkt tillämpning av matematikkunskaperna och öppnar dörren för ett sätt att tänka i modeller. Efter slutförd kurs skall man utifrån en situation ur verkligheten kunna:

Innehåll
För att kunna nå kursmålen krävs förtrogenhet med de vanligaste begreppen, fenomenen och storheterna inom mekaniken och hållfasthetsläran. De situationer som behandlas i kursen kommer att innehålla tillämpningar på att

Litteratur
Det finns ingen fastställd litteratur i den här kursen. Det finns en hel mängd bra böcker både inom mekanik- och hållfasthetsområdet på biblioteken. Avdelningen ställer också ett referensbibliotek till förfogande.