Kursplan för kalenderåret 2006
POLYMERFYSIKKPO010
Polymer Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K4XM. Alternativobligatorisk för: B4XLä, K4XL. Kursansvarig: Professor Frans Maurer, frans.maurer@polymer.lth.se, Polymerteknologi. Rekommenderade förkunskaper: KOO052 Material- och polymerteknologi, KTE080 Polymerkemi, KOO095 Funktionella Material, eller motsvarande. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Begränsat antal studenter: 20. Kursen ges på engelska. Hemsida: http://www.polymer.lth.se.

Mål
Kursen skall ge eleverna sådana kunskaper om polymerers fysikaliska egenskaper i fast fas och smälta, att de kan delta i forskning och industriellt utvecklingsarbete rörande användning av polymerer.

Innehåll
I kursen behandlas polymerers fysikaliska egenskaper i fast fas och smälta, innefattande gummielasticitet, kristallisation, glasomvandling, viskoelasticitet, dynamiskt mekaniska egenskaper samt polymersmältors reologi. Avsnittet polymerers bearbetning innefattar extrudering och extruderbaserade processer, formsprutning och övriga tillformningsmetoder.

Litteratur
Cowie, J.M.G.: Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials, 2nd ed., ISBN 075140134 X, Chapman & Hall, 1993. Kompendiematerial och handböcker som tillhandahålls inom avdelningen.