Kursplan för kalenderåret 2006
VATTEN- OCH ATMOSFÄRSKEMIKOO090
Aquatic and Atmospheric Chemistry

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W2. Kursansvarig: Universitetslektor Lars Stenberg, Lars.Stenberg@materialkemi.lth.se, professor Per Warfvinge, Per.Warfvinge@chemeng.lth.se och professor Bengt Martinsson, Bengt.Martinsson@nuclear.lu.se, Materialkemi. Rekommenderade förkunskaper: KOO080 eller KOO081 Inledande kemi, KFK060 Termodynamik och ytkemi samt FAF107 Energi och miljöfysik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända beräkningsuppgifter och laborationer. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen bedrivs som ett samarbete mellan flera institutioner vid LU. Närvaro vid första undervisningstillfället är obligatorisk. Hemsida: http://www.materialkemi.lth.se/for_students/courses/aquatic_and_atmospheric.html.

Mål
Kursen skall ge förståelse och beräkningsmässiga färdigheter för att tolka och räkna på komplexa kemiska processer i ytvatten, grundvatten och atmosfären. Kursen bygger på och kompletterar den begreppsmässiga grunden från tidigare kurser, speciellt inom kemisk jämviktslära.

Innehåll
Vattenkemi: Avsnittet behandlar nomenklatur för oorganiska ämnen, laddningsneutralitetsvillkor, laddningens inverkan på hydratisering, syra-basreaktioner inkl. begreppet syraneutraliserande förmåga, gas-vätskejämvikter, vattenkvalitetsparametrar inkl BOD och COD, redoxprocesser och icke ideala system.

Atmosfärskemi: Avsnittet ger en introduktion till atmosfären som reaktionssystem och atmosfärens betydelse i de biogeokemiska kretsloppen, samt processer såsom fotolys, radikalreaktioner, gas-partikelinteraktioner.

Laborationskursen omfattar laborationer i vattenkemi samt laborationer och projektarbete i atmosfärskemi.

Litteratur
Chang, R.: General Chemistry – The essential concepts, 3rd edition, McGraw Hill. P. Warfvinge, Kompendium i Tillämpad vattenkemi. Jacob, D. J.: Introduction to Atmospheric Chemistry, Princeton University Press, 1999,

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Vatten- och atmosfärskemi.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända beräkningsuppgifter i Tillämpad vattenkemi. Delmomentet omfattar: Vattenkemi enl. ovan.

Kod: 0204. Benämning: Laborationskurs.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationer. Delmomentet omfattar: Omfattar laborationer i vattenkemi samt laborationer och projektarbete i atmosfärskemi.

Kod: 0304. Benämning: Atmosfärskemi.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Atmosfärskemi enl. ovan.