Kursplan för kalenderåret 2006
MATERIALKEMIKOO045
Materials Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K4XM. Valfri för: N4. Kursansvarig: Professor Jan-Olov Bovin, jan-olov.bovin@materialkemi.lth.se, Materialkemi. Rekommenderade förkunskaper: KOO101 Grundläggande kemi och KOO022 Oorganisk kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen. Övrigt: Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://www.materialkemi.lth.se/for_students/courses.

Mål
Kursen ger grundläggande kunskaper i fasta tillståndets kemi, syntesmetoder och karakterisering av kristallina material. Tekniskt intressanta egenskaper och material såsom halvledare, elektrooptiska material, silikater, piezoaktiva material och zeoliter tas upp under kursen.

Innehåll
Det fasta tillståndet. Strukturbeskrivning, sambandet mellan struktur och olika fysikaliska egenskaper. Kristallisation, kristallväxning, fasomvandling. Materialkännedom. Några viktiga oorganiska materials strukturer lärs in med hjälp av grafisk modellering och eget bygge av modeller. Ett mindre projektarbete ingår, där en oorganisk strukturdatabas och visualiseringsprogram användes. Grundläggande röntgendiffraktion och elektronmikroskopi lärs ut.

Litteratur
Lesley Smart and Elaine Moore: Solid State Chemistry, An Introduction, 2nd ed. eller nyare, Stanley Thornes 1998.