Kursplan för kalenderåret 2006
LÄKEMEDELSSYNTESKOK090
Drug Synthesis

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: B4XLä, K4XL, K4XM. Kursansvarig: Docent Ulf Ellervik, ulf.ellervik@organic.lu.se, Bioorganisk kemi. Förkunskapskrav: KOK012 Organisk kemi, allmän kurs. Prestationsbedömning: Muntlig eller skriftlig tentamen.

Mål
Kursen avser att ge fördjupade teoretiska kunskaper i organisk kemi med inriktning mot syntes av relativt komplicerade molekyler. Moderna syntesmetoder och deras för- och nackdelar ges stort utrymme i kursen.

Innehåll
Reaktionsläran ges en grundlig genomgång. Utöver grundkursen behandlas speciellt områden som pericykliska reaktioner, skyddsgruppskemi samt kombinatorisk kemi. Modern syntesmetodik samt moderna reagens behandlas utförligt. Planering av flerstegssynteser med optimering av reagensval och -betingelser ingår som ett viktigt moment, och avancerade totalsynteser genomgås. Dessutom kommer en introduktion till användandet av beräkningsmetoder för planering och utvärdering av kemiska synteser att ges.

Litteratur
Clayden, J, Greeves, N, Warren, S, Wothers, P: Organic Chemistry. Oxford University Press 2001. ISBN 0-19-850346-6