Kursplan för kalenderåret 2006
LÄKEMEDELSKEMIKOK085
Medicinal Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B4XLä, K4XL. Valfri för: N4. Kursansvarig: Docent Ulf Nilsson, Ulf.Nilsson@organic.lu.se, Bioorganisk kemi. Förkunskapskrav: KOK012 Organisk kemi, allmän kurs. Prestationsbedömning: Muntlig eller skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 5 anmälda.

Mål
Kursen avser att ge en allmän kunskap om farmakologiska principer och läkemedelskemi.

Innehåll
Kursen behandlar inledningsvis allmänna farmakologiska principer och tar upp olika preparatgrupper, deras verkan, användningsområde samt kemiska struktur, men diskuterar även enskilda preparat. Fortsättningen av kursen behandlar viktiga moment inom läkemedelskemin, autonoma nervsystemets läkemedel, hormoner och deras användning som läkemedel, hjärtats läkemedel, läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen, bedövnings- och narkosmedel, smärtstillande medel, sömn- och lugnande medel, antibiotika, toxikologi samt cytostatika.

Samband mellan kemisk struktur och farmakologisk effekt diskuteras.

Litteratur
Graham L P: An introduction to Medicinal Chemistry, 3:e uppl. Oxford University Press 2005. ISBN 0-19-927500-9