Kursplan för kalenderåret 2006
TEKNISK ORGANISK KEMIKOK070
Applied Organic Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Alternativobligatorisk för: B2, K2. Kursansvarig: Docent Ulf Lindström, Ulf.Lindstrom@organic.lu.se, Bioorganisk kemi. Förkunskapskrav: KOK012 Organisk kemi allmän kurs. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination. Obligatorisk närvaro på minst 75% av föreläsningarna krävs. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Begränsat antal platser: 56. Urvalskriterier: se utbildningsplan 8.4 Regler för tillträde till översökta kurser.

Mål
Målet med denna kurs är att skapa en länk mellan grundläggande organisk kemi och dess praktiska tillämpningar.

Innehåll
Organiska baskemikalier: Råvaror, plast och polymerer, uppskalning av organiska reaktioner, katalytisk hydrogenering. Introduktion till ”grön kemi”. Säkerhet, ekonomi och lagstiftning.

Organiska finkemikalier: Organiska föreningar med färg (färgämnen), doft (parfymer) och smak (sötningsmedel), historik.

Läkemedel: Lagstiftning, läkemedelsutvecklingens faser, kombinatorisk kemi, syntes av aktiva föreningar.

Datorer inom organisk kemi: IT för organiker, databashantering, ritteknik, introduktion till beräkningskemi.

Litteratur
Ellervik, U och Sterner, O: Organisk kemi. Studentlitteratur 2004. ISBN:91-44-03098-3; Ellervik, U. m.fl.: Molekyler i människans tjänst. Studentlitteratur 2005. ISBN:91-44-03844-5 samt nyproducerade kompendier.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Laborationskurs.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs. Delmomentet omfattar: Godkända laborationer och laborationsrapporter.

Kod: 0205. Benämning: Obligatorisk närvaro.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro. Delmomentet omfattar: Minst 75% av föreläsningar och studiebesök.