Kursplan för kalenderåret 2006
ORGANISK KEMI, ALLMÄN KURSKOK012
Organic Chemistry, Basic Course

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B1, K1. Kursansvarig: Docent Ulf Ellervik, ulf.ellervik@organic.lu.se, Bioorganisk kemi. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination. Poängsatta delmoment: 2.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om kolföreningars uppbyggnad, geometri, egenskaper och reaktioner samt organisk-kemiska reaktionsmekanismer.

Innehåll
Kemisk bindning, kolvätens struktur, kolvätens egenskaper, substituerade kolväten, nomenklatur, stereokemi, spektroskopi, reaktionslära, substitutionsreaktioner, omättade föreningars egenskaper och reaktioner, aromaters egenskaper och reaktioner, karbonylgruppers egenskaper och reaktioner, organisk syntes.

Litteratur
Ellervik, U och Sterner, O: Organisk kemi. Studentlitteratur 2004. ISBN:91-44-03098-3
Kompendier: Laborationsteknik, Säkerhetsföreskrifter, Nomenklatur, Övningar, Laborationer.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Läskurs.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination. Delmomentet omfattar: Duggor samt obligatorisk inlämningsuppgift för betyg 3. För högre betyg krävs skriftlig eller muntlig tentamen.

Kod: 0205. Benämning: Laborationskurs.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs. Delmomentet omfattar: Godkända laborationer. Närvaro vid säkerhetsföreläsning samt godkänd säkerhetstentamen krävs innan laborationskursen kan påbörjas.