Kursplan för kalenderåret 2006
FYSIOLOGIKNL026
Physiology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: B3. Kursansvarig: Tekn dr Elin Östman, elin.ostman@inl.lth.se, Industriell näringslära. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationer, godkänd skriftlig och muntlig presentation av individuell fördjupningsuppgift. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.inl.lth.se.

Mål
Kursen ska ge grundläggande kunskaper om kroppens anatomi och om mekanismerna bakom hur kroppens celler och organ fungerar och integreras, med särskild inriktning mot metabolism och näringslära.
Kursen ger en kunskapsbas för vidare studier inom livsmedels-, läkemedels-, och miljövetenskaper.

Innehåll
På basen av kunskaper i biokemi och cellbiologi är huvudmomenten biologiska kontrollsystem, neurofysiologi, magtarmkanalens fysiologi, andning och cirkulation, muskelfunktion, njurfunktion, vätske- och elektrolytbalans, endokrinologi, metabolism, näringslära och kroppens försvarsmekanismer. Kursen ges i samarbete med Institutionen för Fysiologiska Vetenskaper vid Medicinska fakulteten, LU.

Kursen innehåller föreläsningar, gruppövningar och laborativa moment kring morfologi, lungfunktion, cirkulation och arbetsfysiologi. En valfri, ämnesrelevant fördjupningsuppgift genomförs individuellt eller parvis och redovisas både muntligt och skriftligt.

Litteratur
Widmaier, EP, Raff, H och Strang, KT: Vander, Sherman, Luciano´s Human Physiology. McGraw-Hill, Tenth edition. ISBN: 0-07-121557-3
(Det går bra att använda tidigare utgåvor, men då stämmer inte kapitelnumreringen fullt ut.)