Kursplan för kalenderåret 2006
LIVSMEDELSVETENSKAP: PRODUKTIONSSYSTEMKLG085
Integrated Food Science: Production System

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: B4XLi. Kursansvarig: Univ.lektor Kerstin Skog, Kerstin.Skog@inl.lth.se, Professor Gun Trägårdh, Gun.Tragardh@livstek.lth.se, Professor Björn Bergenståhl, Bjorn.Bergenstahl@livsteki.lth.se, Livsmedelsteknologi. Rekommenderade förkunskaper: KLG060 Livsmedelskemi för produktformulering; KLG080 Livsmedelsvetenskap: Komplexa livsmedel; KNL026 Fysiologi, KFK025 Yt- och kolloidkemi. Prestationsbedömning: Tentamen, godkända skriftliga inlämnings- och seminarieuppgifter. Obligatorisk närvaro krävs i seminarier och studiebesök. Betyg grundas på sammanvägning av obligatoriska moment. Övrigt: Kursen integrerar ämnena Industriell näringslära och livsmedelskemi, Livsmedelsteknik samt Livsmedelsteknologi. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Kursen skall ge kunskaper om komplexa industriella system för livsmedelsproduktion. Systemen belyses utifrån olika aspekter: konsumenter, producenter och samhälle.

Innehåll
Kost och hälsa. Behov av olika näringsämnen vid olika åldrar och situationer och hur man bestämmer dessa behov, samt konsekvenser av för lite eller för mycket näring. Kostvanor i olika länder och utveckling över tiden.
Riskhantering och säkerhet. Miljögifter via livsmedel. GLP och GMP. HACCP och kontroll av mikrobiologisk säkerhet. Regler och livsmedelslagstiftning.
Förpackning som en del av produktionen.
Livsmedelsutveckling i ett konsumentperspektiv. Komplexa industriella system.
Livsmedelsindustrins miljöbelastning. Livsmedelsproduktion som en del av samhällsutvecklingen.
Studiebesök.
I seminarier och övningar ingår essäer och paneldebatter.

Litteratur
Nordic Nutrition Recommendations. 4th Edition. Integrating nutrition and physical activity. Nord 2004:13. Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2004 ISBN 92-893-1062-6 pp. 1-436.
Rekommenderat biblioteksmaterial.