Kursplan för kalenderåret 2006
INDUSTRIELLT MILJÖARBETEKII010
Industrial Environmental Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4, M3. Kursansvarig: Håkan Rodhe, Hakan.Rodhe@iiiee.lu.se, Internat institutet f industr miljöekon. Prestationsbedömning: Prestationsbedömning görs i form av skriftlig tentamen samt ett projektarbete.

Mål
Målsättningen är att kursdeltagarna skall få en grundläggande insikt i förebyggande industriellt miljöarbete, hur det tillämpas inom företaget samt interna och externa drivkrafter. Genomgående läggs tonvikt vid genomgång, förklaring och diskussion av olika strategier och verktyg i ett företags miljöarbete. Målgruppen är primärt sistaårsteknologer från alla sektioner som ser behov av en introduktion till industriellt miljöarbete inom ramen för sin utbildning.

Innehåll
Förebyggande miljöskyddslösningar kräver kunskap om processer, produkter och management, och därför kommer kursdeltagarna att övas i att söka lösningar, som använder såväl tekniska som managementinriktade verktyg och metoder. Med utgångspunkt i deltagarnas ingenjörsbakgrund kommer projektarbetena att belysa förebyggande miljöskyddsarbete inom tillämpade industrifall. Kursmomenten behandlar processintegrerat miljöskyddsarbete, inklusive ledning och styrning av miljöarbete (bl.a. en introduktion till befintliga miljömanagementstandarder som ISO 14000), tekniska strategier för att effektivisera vatten-, energi- och materialflöden (inklusive övervakning, underhåll, återanvändning, renare teknologi, processmodifieringar, good housekeeping, etc.). Produktrelaterade frågor utgör ett annat centralt område i kursen med livscykelanalyser, miljöanpassad produktdesign, miljömärkning, miljöarbete i leverantörskedjan, etc. Kursen kommer även att i ett vidare perspektiv belysa industriell utveckling och ingenjörens roll och ansvar i att miljöanpassa industriell verksamhet. Kursen ges i form av kortare föreläsningar i kombination med seminarier och andra övningar där teknologerna aktivt medverkar i inlärningstillfället. Personer som arbetar professionellt med miljöfrågor i industrin deltar i flera av kursmomenten.

Litteratur
Rodhe, H. & Karlsson, M. (eds.) Textbook on Cleaner Production, IIIEE, 2002.
Johansson, A., et al. Strategies for Cleaner Technology, IIIEE, Lund University, 2003.
Almgren, R. & Brorson, T., Miljörevision, 2003.