Kursplan för kalenderåret 2006
CELLBIOLOGIKBK070
Cell biology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: B3, B4XMb. Kursansvarig: Professor Leif Bülow och univ. lektor Mats-Olle Månsson, Leif.Bulow@tbiokem.lth.se, Tillämpad biokemi. Förkunskapskrav: KBK011 Biokemi. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift samt skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 2.

Mål
Kursen skall ge god kännedom om de basala molekylära mekanismerna i en levande cell.

Innehåll
Cellens molekylära genetik. Cellkärnan och kromatinets organisation. Genstruktur, exoner och introner. Genomets evolution. Informationsflödet i cellen. DNA replikation, reparation och genetisk rekombination. RNA och dess funktioner, translation och översättning till protein. Proteinsortering och sekretion. Celldelning, mitos, reglering av cellcykeln och meios. Funktionell genomik. Molekylär fysiologi. Odling av högre eukaryota celler.

Litteratur
Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L.: Biochemistry. W.H. Freeman & Co., San Francisco 2002. ISBN: 0-7167-4684-0.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Cellbiologi, teori.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift samt skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Cellens molekylära genetik. Cellkärnan och kromatinets organisation. Genstruktur, exoner och introner. Genomets evolution. Informationsflödet i cellen. DNA replikation, reparation och genetisk rekombination. RNA och dess funktioner, translation och översättning till protein. Proteinsortering och sekretion. Celldelning, mitos, reglering av cellcykeln och meios. Funktionell genomik. Molekylär fysiologi. Odling av högre eukaryota celler.

Kod: 0205. Benämning: Cellbiologi, laborationer.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport. Delmomentet omfattar: Upprening av eukaryot DNA.