Kursplan för kalenderåret 2006
ENZYMTEKNOLOGIKBK031
Enzyme Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: B4XMb, B4XPt. Kursansvarig: Professor Patrick Adlercreutz, professor Per-Olof Larsson och univ lektor Mats-Olle Månsson, Mats-Olle.Mansson@tbiokem.lth.se, Tillämpad biokemi. Förkunskapskrav: KBK011 Biokemi. Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat till 32. Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se/Homepage/Kursen/ET/EThomepage.html.

Mål
Kursens mål är att ge god inblick i teknisk användning av biokatalysatorer.

Innehåll
Kursen behandlar stabilisering av enzymer, användning av enzymer i organiska lösningsmedel och enzymimmobilisering. Vidare beskrivs enzymanvändning för analys (biosensorer), för omvandling och förädling av livsmedel och för industriell produktion av finkemikalier. Laborationerna tar upp viktiga experimentella tekniker.

Litteratur
Adlercreutz, P., Danielsson, B., Larsson, P.-O., Månsson, M.-O., Ramanathan, K.: Kompendium i Enzymteknologi.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Enzymteknologi, teori.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Delkursen behandlar stabilisering av enzymer, användning av enzymer i organiska lösningsmedel och enzymimmobilisering. Vidare beskrivs enzymanvändning för analys (biosensorer), för omvandling och förädling av livsmedel och för industriell produktion av finkemikalier.

Kod: 0205. Benämning: Enzymteknologi, laborationer.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport. Delmomentet omfattar: Laborationerna tar upp viktiga experimentella tekniker.