Kursplan för kalenderåret 2006
BIOKEMIKBK011
Biochemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B2. Kursansvarig: Univ.lektor Mats-Olle Månsson, Mats-Olle.Mansson@tbiokem.lth.se och professor Per-Olof Larsson, Tillämpad biokemi. Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se/Homepage/Kursen/Biokemi(BB).html.

Mål
Kursens mål är att ge basala kunskaper om cellens uppbyggnad och metabolism.

Innehåll
Kursen behandlar cellens uppbyggnad samt struktur, funktion, syntes och nedbrytning av biologiska makromolekyler (proteiner, nukleinsyror, kolhydrater och lipider). Vidare behandlas enzymatisk katalys och intermediär metabolism. Laborationen omfattar upprening av laktatdehydrogenas från E. coli.

Litteratur
Berg, J.M. and Tymoczko, J.L., Stryer, L.: Biochemistry, W.H. Freeman & Co, San Francisco 2002. ISBN: 0-7167-4684-0.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Biokemi, teori.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Delkursen behandlar cellens uppbyggnad samt struktur, funktion, syntes och nedbrytning av biologiska makromolekyler (proteiner, nukleinsyror, kolhydrater och lipider). Vidare behandlas enzymatisk katalys och intermediär metabolism.

Kod: 0205. Benämning: Biokemi, laborationer.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationen omfattar upprening av laktatdehydrogenas från E. coli.