Kursplan för kalenderåret 2006
SEPARATIONSPROCESSER, FORTSÄTTNINGSKURSKAT051
Separation Processes, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: K4XP. Valfri för: W4. Kursansvarig: Professor Stig Stenström, Stig.Stenstrom@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förkunskapskrav: KAT031 Kemiteknik, Separationsprocesser, eller KTE170 Masstransport i naturliga och tekniska system. Prestationsbedömning: Tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat till 32. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kat051/.

Mål
Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om de teoretiska grunderna för transportprocesser, tillämpa detta på några kemitekniska separationsprocesser samt förmåga att applicera denna kunskap på industriella processer.

Innehåll
Kursen är uppbyggd kring ett antal tema som vart och ett innehåller olika moment som föreläsningar, övningar, gruppdiskussioner och beräkningsuppgifter/datorlaborationer. I kursen ingår två stycken obligatoriska industrilaborationer.

Fördjupning sker inom området transportprocesser och analogin mellan impuls-, värme- och massöverföring samt inom området fastjämvikter. Dessa grundläggande kunskaper används för att dimensionera separationsprocesser som absorption, destillation, indunstning och torkning. Vid två industrilaborationer i indunstning och torkning görs de studerande förtrogna med industriell problematik och ingenjörsmässiga metoder.

Principerna för flow-sheetingprogram presenteras och kunskapen används vid utvärderingen av den industriella destillationsprocessen. Särskild hänsyn tas till miljöproblematiken för de olika separationsprocesserna.

Litteratur
Stenström, S., Transportprocesser, Inst. för Kemiteknik 2004.
Zacchi, G., Fasjämvikter för kemitekniker, Inst. för Kemiteknik 2002.
Jernquist, Å., Indunstning, Inst. för Kemiteknik.
Stenström, S., Systemet luft-vatten, Inst. för Kemiteknik 2004.
Stenström, S., Torkning, Inst. för Kemiteknik 2004.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Obligatoriska beräkningsuppgifter.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Två st godkända beräkningsuppgifter och två st godkända industrilaborationer. Delmomentet omfattar: Beräkningsuppgifter inom massöverföringstal och fasjämvikter och industrilaborationer inom indunstning och torkning.

Kod: 0205. Benämning: Tentamen.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursen.