Kursplan för kalenderåret 2006
KEMISK APPARATTEKNIK, SEPARATIONSPROCESSERKAT031
Separation Processes, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B2, K2. Kursansvarig: Professor Guido Zacchi, Inst för kemiteknik. Rekommenderade förkunskaper: KAT090 Kemisk apparatteknik, transportprocesser. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektuppgifter. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kat031/.

Mål
Ge kunskaper om:

Innehåll
Följande frågeställningar tas upp i kursen:

Fyra projektuppgifter omfattande olika separationsproblem genomförs. Avsikten är att ge kursdeltagarna möjlighet att omsätta sina nyvunna kunskaper på processer i kemisk och bioteknisk industri. Projektuppgift 1 redovisas skriftligt och muntligt och de övriga skriftligt.

Tre laborationer genomförs. Laborationerna (två stationslaborationer och en demonstrationslaboration) fokuserar på separationsutrustningars utformning och handhavande och är kopplade till beräkningar av processernas prestanda.

Litteratur
McCabe, Smith and Harriot: Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill 2005, ISBN 0-07-124710-6. Mörtstedt: Data och Diagram. Liber 1999, ISBN 91-47-00805-9.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Lab/Projekt.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För godkännande krävs aktivt deltagande samt godkända laborationer och projektuppgifter. Delmomentet omfattar: Ett antal laborationer samt tre projektuppgifter.

Kod: 0205. Benämning: Kemisk apparatteknik, separationsprocesser.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: De fysikalisk-kemiska grunderna för följande separationsprocesser: filtrering, centrifugering, sedimentering, flotation, membranprocesser, adsorption, kromatografi, jonbyte, indunstning, torkning, kristallisation, extraktion, lakning, absorption och destillation. För vissa separationsprocesser behandlas enbart principerna, medan andra behandlas mer ingående. Principer för val av separationsprocess. Vilka separationsprocesser används idag? Genomgång av några processer från kemisk och bioteknisk industri och från miljöområdet samt hur man beräknar separationsgrad, energiåtgång etc.