Kursplan för kalenderåret 2006
INNOVATION I PRAKTIKENINN010
Tools for Innovation Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I3XAI. Kursansvarig: Cristina Chaminade, Innovation. Rekommenderade förkunskaper: INN001 Introduktion till innovation management. Prestationsbedömning: Betyg kommer att grunda sig på casepresentation och -diskussion (30%), aktivt deltagande i seminarierna (20%) och tentamen (50%). Övrigt: Kursen ges på engelska. Undervisande lärare: Cristina Chaminade, Olof Ejermo. Minsta antal anmälda för att kursen ska starta: 15. Max 60 studenter kommer att antas. Hemsida: http://www.innovation.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Studenterna ska kunna redogöra för de viktigaste verktygen för innovation management i högteknologiska företag. Studenterna ska också veta hur man arbetar med ett urval av dessa verktyg.

Färdighetsmål
Mot slutet av kursen ska studenten klara av att läsa av omgivningen i sökandet efter den optimala tekniska lösningen, välja det uppslag passar bäst med hänsyn till kompetens och resurser. Klara av att omvandla idé till en verklig produkt, att involvera användarna i utvecklings- och kommersialiseringsprocessen av en ny produkt och att stötta ett kontinuerligt lärande inom organisationen

Innehåll
Innovation har i dagens samhälle blivit ett mycket komplext fenomen. När den globala konkurrensen ökar och produktutvecklingscyklerna minskar, måste företag, särskilt i den högteknologiska sektorn, behålla sitt tekniska övertag över tid om de ska överleva.

Som kursen ”Introduktion till Innovation management” visar så är uthållig innovation endast möjlig om företaget har en rad rutiner för omvärldsanalys i sitt sökande efter nya teknologiska uppslag, välja de uppslag som kan relateras till företagets tekniska kompetensområde, skaffa sig resurser för att omvandla uppslaget till en ny produkt, marknadsföra den och lära av det förflutna.

Kursen kommer att ge studenten praktisk kunskap i hur man kan använda olika verktyg för att skanna, fokusera, resursallokera, implementera och lära inom företaget. Efter en introduktion till de viktigaste redskapen, användbara för innovation management, kommer kursen att fokusera på följande urval: portfolio management, teknisk framsyn, patentanalys, ledande användare, innovation/teknologi bedömningar.

Kursen kommer att vara praktiskt inriktad. Studenterna förväntas arbeta i grupper med de olika verktygen. Ett antal föreläsningar kommer att ges.

Litteratur
Tidd, J.; Bessant, J.; Pavitt, K. (2001) Managing Innovation. Chichester: John Willey & Sons.
Kurskompendium