Kursplan för kalenderåret 2006
INTRODUKTION TILL INNOVATION MANAGEMENTINN001
Introduction to Innovation Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3, I3XAI, N3. Kursansvarig: Per Högselius, Innovation. Prestationsbedömning: Avslutande essä samt löpande under kursen i form av presentationer på seminarier och förberedelseuppgifter till seminarier. 75% närvaro krävs. Övrigt: Undervisande lärare: Charles Edquist, Annika Rickne, Leif Hommen, Per Högselius, m.fl. Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.innovation.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att (1) ge studenterna en grundkännedom om fenomenet innovation och om innovationsprocesser i ett företagsperspektiv, och (2) möjliggöra för studenterna att använda grundläggande innovationsteoretiska verktyg för att analysera och leda innovation. Kursen syftar dessutom till att (3) skapa en medvetenhet om betydelsen av innovationsrelaterade frågor och evolutionära synsätt på teknisk förändring

Innehåll
Kursen fokuserar på de utmaningar företag ställs inför när de försöker handskas med och leda innovation och överföra teknologiska, marknadsrelaterade, ekonomiska, institutionella eller organisatoriska möjligheter till konkurrensfördelar genom att skapa nya produkter (varor eller tjänster) och processer. För att lyckas med detta behöver företaget en solid förståelse av innovationsprocessernas dynamiska karaktär. Baserat på en syn på innovationers uppkomst och utveckling som en icke-linjär, evolutionär process diskuteras först olika definitioner och taxonomier av innovationer. En förståelse av teknologiska paradigm och “path-dependence” bildar sedan basen för en analys av företagets resursbehov och processen för resursmobilisering. Innovationsprocessens kollektiva karaktär betonas i en diskussion kring hur företag kan lära sig och dra nytta av olika samarbetsformer. Till sist betonar kursen företagets behov av att relatera dess innovationsaktiviteter till lagar och regleringar (”institutioner”) liksom till teknik- och industripolitik som ett sätt att stärka dess konkurrenskraft. Slutligen introduceras baserat på den tidigare genomgången det teoretiska begreppet ”innovationssystem”.

Kursen bygger på en undervisningsmodell där varje vecka ägnas åt ett speciellt tema inom fältet innovation management. Varje veckas tema introduceras genom en inledande föreläsning, som följs av seminariediskussioner (1-2 seminarier/vecka), vars fokus är på specifika fall där de teoretiska begreppen från föreläsningen tillämpas. Upplägget betyder att mycket av kursarbetet involverar interaktivt deltagande från studenternas sida i diskussioner, som förbereds genom läsning av i förväg utvalda texter som behandlar veckans tema. Studenterna förväntas att noggrant läsa litteraturen i förväg och att vara beredda att ställa frågor och diskutera texterna. I några fall förbereder studenterna speciella presentationer som ett sätt att initiera kritiska och reflekterande gruppdiskussioner. Samtidigt framhävs individuellt arbete framförallt genom den avslutande examinationsessän.

Litteratur
Kurskompendium