Kursplan för kalenderåret 2006
FORSKNINGSMETODIK I INDUSTRIDESIGNIDE081
Research Methods in Industrial Design

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: ID5. Kursansvarig: Docent Lena Sperling, Industridesign. Prestationsbedömning: Inlämning av rapport (grupparbete), muntlig presentation samt opposition på annan grupps arbete. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge en introduktion till vetenskapsteoretiska grundbegrepp och forskningsprocessen samt presentera metoder och modeller för genomförande av forskningsprojekt av såväl praktisk som teoretisk karaktär, av relevans för industridesign. Den skall vidare förmedla ett kritiskt förhållningssätt till forskningsinformation. Kursen skall ge en vision om vad en forskningskarriär inom ämnet industridesign kan innebära efter avslutad grundutbildning. Den skall dessutom utgöra ett stöd både för det kommande examensarbetet och för industridesignerns yrkesverksamhet.

Innehåll
Industridesign presenteras som ett växande forskningsområde inom designvetenskaperna och sätts in i sitt epistemologiska och vetenskapliga sammanhang. Forskningsprocessens olika steg gås igenom, från problem och formulering av hypotes, via planering och genomförande av en undersökning till sammanställning och tolkning av resultat. Introduktion ges till sökning i vetenskapliga databaser, vetenskapligt författarskap och populärvetenskaplig rapportering,

En forskningsrapport inklusive abstract författas därefter på engelska om ett aktuellt projekt (grupparbete).

Forskningsmetoder inom industridesignämnets tre huvudområden Management, Metaegenskaper och Metodik presenteras av forskare inom industridesign. Kvalitativa undersökningsmetoder ägnas särskild uppmärksamhet i kursen.

Litteratur
Forskningsmetodik:
Patel R, Davidson B, 2003. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund.
Crix J, 2004. The Foundations of Research. Palgrave Study Guides.
Avhandlingar och artiklar:
Akner Koler C, 2003. Embedding complexity. Evolution of a modernistic theory of form in a spatial context. Konstfack, Stockholm, and Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
Edeholt H, Löwgren J, 2004. Industrial design in a post-industrial society – a framework for understanding the relationship between industrial design and interaction design. (5th European Academy of design Conference http://www.ub.edu/5ead/PDF/1/EdeholtLowgren.pdf. (Paper 2 in Edeholt’s PhD thesis).
Ihlstedt Hjelm S, 2004. Making Sense – Design for Wellbeing. Thesis, Kungliga Tekniska Högskolan/Royal University of Technology, Stockholm, Sweden.
Sperling L, Christoforidou D, Olander E, 2005. Communication with users in industrial design activities. Submitted paper, Division of Industrial design, LTH, Lund University, Lund, Sweden.
Svengren L, 1995. Industriell design som strategisk resurs. En studie av designprocessens metoder och synsätt som del i företags strategiska utveckling.(Industrial design as a strategic resource. A study of methods and perspectives of industrial design as part of the strategic development in the company). Doktorsavhandling/PhD thesis, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Lund Studies in Economics and Management no. 24, Lund, Sweden.
Wikström L, 2002. Produktens budskap. Metoder för värdering av produkters semantiska funktioner ur ett användningsperspektiv. (The product’s message. Methods for evaluation of products’ semantic functions from a user perspective). PhD thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
Utvalda aktuella artiklar ur tidskifterna/Selected papers from the journals Design Issues, Design Journal och Design Studies.