Kursplan för kalenderåret 2006
REGLERTEORIFRT130
Control Theory

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: D3, E3, F2, Pi2. Kursansvarig: Professor Per Hagander, per.hagander@control.lth.se, Inst f reglerteknik. Förkunskapskrav: (FMA280 Funktionsteori eller FMA037 Komplex Analys) och (FMA450 System och Transformer eller FMA036 Linjär Analys). Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter. Övrigt: Tio extra platser finns för studenter utanför Pi- och F-programmen. Urvalet sker på grundval av uppnådda totalpoäng och betyg på matematiska och reglertekniska kurser. Hemsida: http://www.control.lth.se/~reglerteori.

Mål
Ge en djupare kunskap och förståelse för den matematiska teori som ligger bakom många av de begrepp och metoder som lärs ut i kursen Reglerteknik AK (FRT010).

Innehåll
Kursen ges parallellt med Reglerteknik AK (FRT010) och tar upp många av de moment som berörs i Reglerteknik AK. Några exempel: Lösning av systemekvationer, koordinatbyte i tillståndsrummet, härledning av styr- och observerbarhetskriterierna, Kalmans uppdelningssats, argumentvariationsprincipen, robusthetsanalys.

Litteratur
Åström K.J: Reglerteori, Almqvist & Wiksell 1976 eller
Åström K J: Introduction to Control, 2004 (bokmanuskript)
Material utdelat av institutionen.