Kursplan för kalenderåret 2006
MATEMATISK STATISTIKFMS601
Mathematical Statistics

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2, IBYI2, IBYV2. Kursansvarig: Studierektor, Anna Lindgren anna@maths.lth.se, Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms601/.

Mål
Kursen skall ge förmåga att använda modeller för slumpmässiga fenomen och utifrån dessa ge kunskap om dataanalys och statistisk inferens.

Innehåll
Beskrivande statistik. Sannolikhetsaxiomen, betingad sannolikhet, oberoende händelser. Stokastiska variabler, väntevärde och varians. Normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar. Funktioner av stokastiska variabler. Punktskattning, intervallskattning, hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer. Linjär regression.

Litteratur
Vännman, K.: Matematisk statistik. Studentlitteratur, 2 uppl. 2001. ISBN: 91-44-01690-5.
Utdelat material.