Kursplan för kalenderåret 2006
MATEMATISK STATISTIK, ALLMÄN KURSFMS032
Mathematical Statistics, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Studierektor Anna Lindgren, anna@maths.lth.se, Matematisk statistik. Rekommenderade förkunskaper: FMA410 Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra, FMA430 Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms032/.

Mål
Allmänt
Syftet med kursen är att ge förmåga att använda och konstruera modeller för slumpmässiga fenomen, och utifrån dessa ge kunskap om dataanalys och grundläggande statistiska metoder. Särskild vikt lägges vid V-tillämpningar.

Attitydmål
Studenten skall inse att ett statistiskt betraktelsesätt är nödvändigt vid planering av undersökningar och vid analys av mätdata. Studenten skall också se datorn som ett naturligt redskap i såväl dataanalysen som i utforskandet av olika modellansatser.

Kunskapsmål och färdighetsmål
Studenten skall kunna hämta ett problem ur verkligheten och med hjälp av ett insamlat datamaterial konstruera en rimlig statistisk modell. Vidare skall studenten kunna göra en kritisk granskning av modellen och dess förmåga att beskriva verkligheten. Speciellt skall studenten kunna

Innehåll
Grundläggande sannolikhetsteori såsom betingade sannolikheter och summor och andra funktioner av stokastiska variabler; Val av lämpliga sannolikhetsmodeller och studium av deras egenskaper; speciellt normalfördelningen, binomialfördelningen och andra viktiga fördelningar för mätningar och frekvenser; Skattning av parametrar i olika modeller och beskrivning av skattningarnas osäkerhet, t.ex. genom punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning; Jämförelse av olika modeller; Konstruktion och val bland olika modeller för samband mellan variabler.

Litteratur
Vännman K: Matematisk statistik, andra upplagan. Studentlitteratur 2002.