Kursplan för kalenderåret 2006
NUMERISK ANALYSFMN011
Numerical Analysis

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: D3, L3XTG. Kursansvarig: Studierektor numerisk analys, Studierektor@na.lu.se, Numerisk analys. Rekommenderade förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FMA410 Matematik, Endimensionell analys, FMA430 Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Laborationer, Skriftlig tentamen baserande på ett datorprojekt och på hemuppgifter. Övrigt: Flera hemövningar och laborationer. Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMN011.

Mål
Kursens syfte är att ge kunskap om elementär beräkningsteknik för att med dator approximativt lösa matematiska problem inom naturvetenskap och teknik. Detta omfattar konstruktion, analys och tillämpning av grundläggande numeriska metoder och beräkningsalgoritmer.

Innehåll
Numeriska metoder för bestämda och överbestämda lineära ekvationssystem (minsta kvadrat metoden). Iterationsmetoder för ickelineära ekvationssystem. Polynom och Splineinterpolation och approximation samt metoder för datorgrafik. Numeriska metoder inom signalbehandling (FFT). Numerisk integrering (kvadraturmetoder). Grundläggande metoder för (ordinära) differentialekvationer.

Litteratur
Michael T Heath: Scientific Computing. An Introductory survey. McGrawHill.ISBN 0-07-239910-4