Kursplan för kalenderåret 2006
MILJÖVETENSKAPFMI640
Environmental Technology

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IBYV1. Kursansvarig: Per Svenningsson, Miljö- och energisystem. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter/projekt. Godkänd Afu. Obligatorisk närvaro på gästföreläsningar, seminarier och studiebesök. Obligatoriskt mindre litteraturseminarium. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
Övergripande mål är att den studerande ska

Efter genomgången kurs ska den studerande

Kursens Afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment på en byggarbetsplats, arkitekt- och ingenjörsföretag, fastighetsbolag, byggmaterialföretag, entreprenadkontor eller kommunala förvaltningar.

Innehåll
Principer för hur föroreningar sprids, ackumuleras och förändras i ett ekosystem. Hållbar utveckling. Miljöproblem relaterade till samhällets råvaru- och energibehov. Resurshushållningsperspektiv. Lagar, regler, administrativa strukturer inom miljöområdet.

Byggande och materialanvändning. Direkta och indirekta miljökonsekvenser av byggande. Byggindustrins miljöproblem.

Litteratur
Brandt, N & Gröndahl, F: Miljöeffekter. Kompendium i miljöskydd, del 4. Industriellt Miljöskydd KTH, Stockholm, 2000 eller Norling, U: Kompendium i miljövetenskap. 2000.
Vetenskapliga artiklar, stenciler, fallstudier m.m.
Litteraturlista upprättas inför varje kurs.