Kursplan för kalenderåret 2006
MILJÖ OCH MANAGEMENTFMI065
Environmental Management

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Eva Leire, Miljö- och energisystem. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift i miljörätt, godkänd uppsats samt godkänd tentamen. Obligatorisk närvaro på seminarier. Betyget på kursen baseras på uppsatsen och tentamen, vilka viktas lika. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
De övergripande målen för kursen är att den studerande skall

Efter genomgången kurs skall den studerande

Innehåll
Kursen belyser för miljöfrågorna grundläggande begrepp och principer såsom ”tragedy of the commons”, hållbar utveckling, systemvillkor, ”polluter pays principle”, faktor 4/10 och ekologiska fotavtryck.

Kursen belyser också ekonomiska och administrativa styrmedel, olika verktyg samt deras för- och nackdelar, t. ex. lagstiftning, LCA, MKB, miljöledningssystem, miljövarudeklarationer, miljömärkning samt handel med utsläppsrätter.

En inlämningsuppgift i miljörätt innebär en insikt i den legala hanteringen av ett miljöärende.

En uppsats innebär en fördjupad kunskap om, samt en kritisk granskning och analys av, ett miljöverktyg.

Litteratur
Ammenberg, Jonas, Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund 2004.
Pihl, Håkan, Miljöekonomi för en hållbar utveckling. SNS förlag, Kristianstad 2003 (2000).
de Facto 2004. Miljömålen - når vi dem? Naturvårdsverket 2004
Tillståndsprövning och anmälan avseende miljöfarlig verksamhet. Naturvårdsverket, handbok 2003:5.
Innevarande läsår används ovanstående kurslitteratur. På grund av områdets snabba utveckling kan litteraturen komma att ändras.