Kursplan för kalenderåret 2006
ENERGISYSTEMANALYS; ENERGI, MILJÖ OCH NATURRESURSERFMI050
Energy Systems Analysis: Energy, Environment and Natural Resources

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3, W4. Kursansvarig: Per Svenningsson, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 70 poäng. Prestationsbedömning: Kunskapsredovisning under kursens gång (hemuppgifter och/eller seminarier) samt en skriftlig sluttentamen. Hemuppgifter skall redovisas muntligt och skriftligt. Dessutom ingår ett mindre projektarbete i form av en litteraturuppgift som skall redovisas muntligt och skriftligt. Övrigt: Kursen kan komma att inställas vid färre än 12 anmälda studenter. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
Kursens övergripande mål är att den studerande skall:

Efter genomgången kurs skall den studerande:

Innehåll
I en inledande del presenteras energisystemens uppbyggnad ur ett tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv, och på vilket sätt dagens energiförsörjning kopplar till storskaliga miljö- och säkerhetsproblem. Energitjänstbegreppet är utgångspunkten för en redovisning av energiförsörjningens olika led: utvinning – omvandling – slutlig användning. Analysmetoder och modeller för energisystemens utveckling presenteras.

Olika miljö- och säkerhetsproblem förknippade med naturresursutnyttjande diskuteras, t.ex. risken för klimatförändringar, konflikter och global säkerhet, kärnvapenspridning.

Samhällsfrågor kopplade till energiförsörjningen diskuteras, t.ex. sociala och ekonomiska förhållanden i såväl utvecklingsländer som industriländer som utgör hinder för respektive underlättar en hållbar utveckling.

En stor del av kursen ägnas åt strategier för att åstadkomma en hållbar energiförsörjning: effektivare teknik för omvandling, distribution och slutlig användning av energi; ett utökat bruk av förnybar energi; samt avancerad teknik för fossilbränsleanvändning och kärnkraft.

Institutionella frågor som styrmedel (t.ex. lagstiftning, skatter/avgifter) samt internationella organisationer och avtal/konventioner behandlas i ett kritiskt perspektiv.

Undervisningen omfattar föreläsningar/lektioner samt obligatoriska hemuppgifter och seminarier. Hemuppgifter och seminarier ägnas särskilt åt kritisk granskning och diskussion av aktuella problemställningar inom området.

Litteratur
UNDP/UNDESA/WEC: World Energy Assessment. United Nations Development Programme 2000. ISBN 92-1-126126-0. Därutöver kompletterande material i form av rapporter och vetenskapliga artiklar. Ovanstående kurslitteratur används år 2005; på grund av områdets snabba utveckling kan ändringar ske inför 2006.