Kursplan för kalenderåret 2006
MILJÖVETENSKAP MED MILJÖKEMISK PROFILFMI031
Environmental Science, Especially Environmental Chemistry

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Univeristets adjunkt Eva Leire, Miljö- och energisystem. Prestationsbedömning: Godkända rapporter samt godkänd tentamen. Aktivt deltagande på PBL-sittningar, kamratgranskning av annan students rapporter. Rapporter som vid kursens slut ej blivit godkända får lämnas in för omrättning i samband med omtentamensperioderna Tp2 och Tp4. Övrigt: Kursen ges enligt PBL-pedagogik. Endast en av kurserna FMI100, FMI030 och FMI031 får tas med i examen. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
Ge den studerande kunskaper om och förståelse för miljöproblem och miljövård med anknytning till väg- och vattenbyggares huvudsakliga verksamhetsområden. Därutöver ska kursen dels ge den studerande grundläggande kunskaper i allmän miljövetenskap, dels stimulera till en diskussion om väg- och vattenbyggarens roll i och ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Studenten ska efter slutförd kurs

Innehåll
Allmän miljövetenskap
Principer för hur föroreningar sprids, ackumuleras och förändras i ett ekosystem. Lagar, regler och administrativa strukturer inom miljöområdet. Exempel på ekonomiska styrmedel. Hållbar utveckling. Miljöproblem relaterade till industrisamhällets råvaru- och energibehov.

Miljövetenskap anpassad för väg- och vattenbyggare

För att underlätta för eleven att förvärva en helhetssyn på miljöproblemen inom byggnads-, anläggnings- och trafiksektorn, kommer PBL-fallen att anknyta till detta.

Studenten ges på PBL-sittningarna tillfälle

Studenten ges även tillfälle att träna sig i att skriva välstrukturerade, kortfattade rapporter med stringent källhänvisning och källförteckning samt att kritiskt granska andras rapporter utifrån såväl faktamässigt innehåll som struktur, källhänvisning och källors trovärdighet.

Litteratur
Eftersom kursen är PBL-baserad finns det ingen obligatorisk kurslitteratur. Som hjälp för instuderingen finns en referenslista med litteratur som på olika nivå rör kursinnehållet. Några av dessa böcker är varmt rekommenderade: Borén, Larsson, Lif, Lillieborg, Lindh, Kemiboken A (dito B) för gymnasieskolan, NV-programmet, Liber 1997 (eller liknande kemiböcker för gymnasiet). Brandt, Gröndahl, Miljöeffekter, Kompendium i miljöskydd del 4, Industriellt miljöskydd KTH, 4:e upplagan, 2000. Miller, G. Tyler, Living in the Environment: Principles, Connections and Solutions, 12 th edition, Wadsworth Pub. Co., 2002. Warfvinge, Per, Miljökemi, Miljövetenskap i biogeokemiskt perspektiv, KFS i Lund AB, 1997.